Všeobecné obchodní podmínky
ze dne 4. 4. 2023

Vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

I. ZÁKLADNÍ UJEDNÁNÍ

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami ze smlouvy o dodání digitálního obsahu (dále také jen „smlouva“) uzavřené prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.oasacoaching.com a na webové stránce www.oasacoaching.mykajabi.com (obě webové stránky dále také jen jako „portál“), na jejíž jedné straně stojí:

  oasa coaching s.r.o., IČ 19316429
  sídlem K metru 227/6, Třebonice, 155 21 Praha 5
  zapsaná v obchodním rejstříku pod vedeného Městským soudem v Praze
  oddíl C, vložka 384598
  poskytovatel není plátcem DPH
  email: info@oasacoaching.com
  telefon: +420 775 652 057
  webová adresa: www.oasacoaching.com
  (dále také jen „poskytovatel“)

  a na jejíž druhé straně stojí zákazník coby uživatel (dále také jen „návštěvník“).

 2. Návštěvník uzavřením smlouvy prohlašuje, že se seznámil s obsahem těchto VOP.
 3. Prostřednictvím portálu může být sjednáno poskytnutí digitálního obsahu, kterým je zejména online video kurz, ale i poskytnutí jiných služeb či produktů, než je přístup ke kurzu, a to například online osobní konzultace, poskytnutí edukačních materiálů, zakoupení přístupu k sadě na sebe navazujících a postupně dodávaných kurzů aj., přičemž tyto VOP se uplatní i na tyto další služby přiměřeně (přístup ke kurzům, další produkty a služby jsou dále také označovány souhrnně jako „zboží“).
 4. Návštěvník si je vědom, že mu úhradou zboží nevzniká právo na další šíření kurzu nebo jiného zboží, například na zachycování jeho obsahu a poskytování třetím osobám, ani na další šíření informací, které jsou obsahem zboží aj., není-li mezi smluvními stranami sjednáno jinak.
 5. Poskytovatel a návštěvník se dohodli, že přístup ke kurzu případně jiná služba objednaná prostřednictvím portálu bude poskytnuta, tj. splněna, před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a návštěvník s tímto výslovně souhlasí, přičemž je srozuměn se skutečností, že v takovém případě nemůže odstoupit od uzavřené smlouvy ve smyslu ust. § 1829 zák. č. 89/2012 Sb.
 6. Poskytovatel a návštěvník se dohodli, že v případě dodání digitálního obsahu (například digitální grafické a jiné šablony, online kurzu apod.) bude tento typ zboží dodán před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a návštěvník s tímto výslovně souhlasí, přičemž je srozuměn se skutečností, že v takovém případě nemůže odstoupit od uzavřené smlouvy ve smyslu ust. § 1829 zák. č. 89/2012 Sb.

II. INFORMACE PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

Poskytovatel tímto sděluje, že:

 • zboží představuje zejména digitální obsah, kterým je zpravidla online video kurz. Popis zboží je obsažen na portálu, a to včetně hlavních vlastností;
 • ceny zboží jsou uvedeny u příslušného zboží na portálu a to včetně příslušné sazby DPH a včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, přičemž cenu zboží je možné uhradit bankovním převodem nebo prostřednictvím platební karty;
  zboží je dodáno bez zbytečného odkladu prostřednictvím zákaznického účtu návštěvníka, jak je uvedeno dále v těchto podmínkách, přičemž dodání není spojeno s žádnými náklady, kromě nákladů na internetové připojení, jehož cena se odvíjí od podmínek operátora návštěvníka a není účtována poskytovatelem;
 • návštěvník má v případě uzavření smlouvy práva z vadného plnění, která jsou blíže specifikovaná v příslušné části všeobecných obchodních podmínek;
 • náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora návštěvníka), poskytovatel si neúčtuje žádné další poplatky;
 • požaduje úhradu ceny za zboží před poskytnutím přístupu ke kurzu;
 • návštěvník nemá právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě čtrnácti dnů ve smyslu ust. § 1829 zák. č. 89/2012 Sb., jelikož se jedná o smlouvu o dodání digitálního obsahu, který nebyl dodán na digitálním nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem návštěvníka před uplynutím lhůty k odstoupení od smlouvy; popřípadě se jedná o smlouvu o poskytování služeb, které byly splněny s předchozím výslovným souhlasem návštěvníka před uplynutím lhůty k odstoupení od smlouvy;
  smlouva se uzavírá v českém jazyce a uzavřená smlouva bude uložena v elektronickém archivu poskytovatele, přičemž návštěvník k ní nemá přístup;
 • dodaný digitální obsah, jehož předmětem jsou videa, je možné zobrazit pouze v zákaznickém účtu návštěvníka. Nelze jej stahovat do zařízení návštěvníka apod. Zobrazení je možné na všech běžných zařízení a operačních systémech (windows, mac os a na většině mobilních operačních systémech). Dodaný digitální obsah, jehož předmětem jsou soubory, jež je možno stáhnout do zařízení návštěvníka, je možné zobrazit prostřednictvím aplikací určených k zobrazování daných formátů souborů (zpravidla pdf, doc, docx). Část digitálního obsahu může být dodána v podobě citovatelných souborů přístupných prostřednictvím služby třetí strany, a to Google Drive;
 • digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti příslušné hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .docx, .xlsx a .pdf, popřípadě internetový prohlížeč a k přehrání obsahu v zákaznickém účtu je nutné se přihlásit do zákaznického účtu zadáním přístupových údajů a zobrazit obsah s pomocí internetového prohlížeče podporující audio a video přehrávání. Software musí obsahovat obvyklé zvukové kodeky. Pro online zobrazení obsahu je nezbytné, aby byl návštěvník připojen k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Dále je nutné, aby hardware návštěvníka umožňoval zvukový a obrazový výstup;
  digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez výslovného souhlasu poskytovatele dále šířit nebo umožnit jeho užití dalšími osobami;
 • poskytovatel není vázán žádnými kodexy chování;
 • odstoupí-li návštěvník od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a poskytovatel s plněním na základě výslovné žádosti návštěvníka začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí poskytovateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy;
 • k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.

III. INFORMACE O ZBOŽÍ A CENÁCH

 1. Poskytovatel prostřednictvím portálu nabízí návštěvníkům možnost úplatného přístupu k online výukovým kurzům z oblasti zdravé výživy a výživového poradenství a ve stejných oblastech poskytuje také služby spočívající v osobních konzultacích apod. Přístup ke zboží představuje digitální obsah.
 2. Informace o zboží, včetně ceny a jeho hlavních vlastností, popřípadě informace o jiných službách a produktech jsou uvedeny v obchodní nabídce portálu, tj. zejména v popisu nabízených kurzů či jiného zboží.
 3. Ceny zboží jsou uvedeny v korunách českých. Ceny zboží jsou konečné a nebudou navyšovány o další poplatky. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány na portálu.
 4. Případné slevy z ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se poskytovatel s návštěvníkem jinak.
 5. Zboží představuje digitální obsah, který bude dodán prostřednictvím zákaznického účtu provozovaného na webové adrese www.oasacoaching.mykajabi.com, na kterém je možné digitální obsah přehrát – zobrazit, to se netýká digitálních grafických šablon a osobních konzultací. Přístup ke zboží je možný toliko prostřednictvím zákaznického účtu a to po dobu 10 let. Podmínkou přístupu – zobrazení a přehrání kurzu je zřízení zákaznického účtu na portálu, přičemž zákaznický účet je zřízen automaticky poskytovatelem po zakoupení zboží. Návštěvník není oprávněn digitální obsah stahovat do vlastního zařízení. V případě, že je součástí zboží i tzv. e-book, tj. elektronická informační brožura, je tato zpravidla k dispozici ke stažení prostřednictvím portálu ve formátu pdf nebo budou dodány ve formě editovatelných souborů zveřejněných prostřednictvím aplikace Google Drive.
 6. Osobní konzultace budou poskytnuty prostřednictvím služby zoom.us, popřípadě jiné služby umožňující online video hovor, pokud s užitím jiné služby bude poskytovatel souhlasit.
 7. Poskytovatel si vyhrazuje právo odstranit ze zákaznických účtů již uhrazený kurz, nicméně garantuje návštěvníkům přístup ke kurzu minimálně v délce trvání 24 měsíců od zakoupení přístupu ke kurzu.
 8. Poskytovatel negarantuje, že aplikací rad a doporučených postupů v online kurzech či jiných produktech poskytovatele bude dosaženo zamýšlených efektů a výsledků. Poskytovatele nenese žádnou odpovědnost za případné nenaplnění cílů, efektů a výsledků proklamovaných v rámci prezentace zboží.

IV. ZÁKAZNICKÝ ÚČET

 1. Na základě zakoupení zboží poskytovatel zřídí návštěvníkovi zákaznický účet provozovaný na webové adrese www.oasacoaching.mykajabi.com a sdělí návštěvníkovi přístupové údaje, prostřednictvím kterých může přistupovat do svého zákaznického účtu. Prostřednictvím zákaznického účtu návštěvník zejména přistupuje k uhrazeným kurzům, tj. zobrazuje obsah kurzu, stahuje si případné e-booky atd.
 2. Se zřízením zákaznického účtu návštěvník souhlasí. Návštěvník si je vědom skutečnosti, že přístupové údaje do zákaznického účtu budou zaslány na email, který návštěvník zadal při uzavírání smlouvy.
 3. Souhlas se zřízením zákaznického účtu je nezbytnou podmínkou dodání zboží, a to s výjimkou osobních konzultací a digitálních grafických šablon. Zboží se považuje za dodané okamžikem zpřístupnění zboží v zákaznickém účtu návštěvníka. Pokud se jedná o zboží, jehož povaha neumožňuje zpřístupnění v zákaznickém účtu, je zboží dodané okamžikem faktického poskytnutí (například realizací osobní konzultace), popřípadě sdělením údajů nezbytných k přístupu ke zboží.
 4. Při zřizování zákaznického účtu a při objednávání zboží je návštěvník povinen uvádět správně a pravdivě veškeré údaje. Údaje, které je možno upravovat v zákaznickém účtu, je návštěvník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené návštěvníkem v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou poskytovatelem považovány za správné.
 5. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Návštěvník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Poskytovatel nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 6. Návštěvník bere na vědomí, že v případě ztráty přístupových údajů se nemusí podařit obnovit přístup k uživatelskému účtu.
 7. Návštěvník není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 8. Poskytovatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když návštěvník svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy návštěvník poruší své povinnosti ze smlouvy a těchto podmínek. Poskytovatel je zejména oprávněn zrušit uživatelský účet a tím zamezit v dalším přístupu návštěvníka ke zboží tehdy, pokud návštěvník zpřístupní kurzy třetím osobám, poskytne třetím osobám přístup k uživatelskému účtu, poruší duševní vlastnictví poskytovatele a jinak způsobí, že zboží bude zpřístupněno osobám, které nezaplatily cenu.
 9. Návštěvník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob, které se na provozu portálu podílí. Návštěvník dále bere na vědomí, že z obdobných důvodů nemusí být dostupný nepřetržitě ani případný web třetí strany, jehož prostřednictvím má být zboží dodáno.

V. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

 1. Vystavení zboží na portálu se považuje za nabídku ze strany poskytovatele. Návštěvník uzavírá smlouvu prostřednictvím portálu, a to tak, že si v prezentaci na portálu vybere zboží, o které má zájem, uvede své identifikační údaje, vybere si způsob platby, vyplní informace o platebním prostředku a potvrdí, že se seznámil s těmito VOP. Objednávka je dokončena a smlouva je uzavřena kliknutím na tlačítko s nápisem „závazně objednat a zaplatit“.
 2. Odeslání objednávky zavazuje návštěvníka k úhradě ceny, přičemž cena je zpravidla okamžikem odeslání objednávky odeslána poskytovateli prostřednictvím vybraného platebního prostředku.
 3. Před odesláním objednávky, tj. před uzavřením smlouvy, je návštěvníkovi umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil.
 4. Pokud návštěvník po odeslání objednávky a úhradě ceny zjistí, že uvedl nesprávné údaje a nemůže tyto údaje sám změnit v uživatelském účtu je oprávněn kontaktovat poskytovatele prostřednictvím shora uvedené emailové adresy a požádat o změnu.
 5. Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy zašle poskytovatel na email návštěvníka potvrzení, které bude obsahovat fakturu a přihlašovací údaje do zákaznického účtu, pokud je přístup do zákaznického účtu nezbytný k dodání zboží, případně jiné údaje nezbytné k dodání zboží
 6. V případě, že došlo ke zjevné chybě na straně poskytovatele při uvedení ceny zboží na portálu nebo v průběhu objednávání, není poskytovatel povinen dodat návštěvníkovi zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu. V případě, že již návštěvník získal přístup k zákaznickému účtu a ke zboží, je poskytovatel oprávněn uživatelský účet zrušit, přičemž se v takovém případě zavazuje bez zbytečného odkladu informovat návštěvníka a vrátit mu návštěvníkem uhrazené finanční prostředky. Ani v případě, že návštěvníkovi bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Poskytovatel informuje návštěvníka o chybě bez zbytečného odkladu a zašle návštěvníkovi na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh smlouvy a smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí návštěvníkem na emailovou adresu poskytovatele.
 7. Smlouva je účinná okamžikem úhrady ceny zboží.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. Cenu zboží může návštěvník uhradit prostřednictvím platební karty anebo prostřednictvím bankovního převodu. Jiný způsob úhrady ceny není možný.
 2. Zboží bude dodáno až po úhradě celé ceny.
 3. Zboží bude dodáno prostřednictvím přístupu k zákaznickému účtu, ve kterém je možné přehrát – zobrazit zboží. Zboží nelze dodat žádným jiným způsobem, což zákazník bere na vědomí.
 4. Zboží se považuje za dodané okamžikem, kdy je poskytovatel zpřístupní návštěvníkovi prostřednictvím zákaznického účtu, přičemž zboží je zpřístupněno bezprostředně po úhradě celé ceny.
 5. Osobní konzultace budou poskytnuty prostřednictvím služby zoom.us, popřípadě jiné služby umožňující online video hovor, pokud s užitím jiné služby bude poskytovatel souhlasit. Zboží se v tomto případě považuje za dodané okamžikem realizace osobní konzultace, přičemž se považuje za dodané i tehdy, pokud ve sjednaný termín bude poskytovatel připraven realizovat osobní konzultaci, nicméně zákazník se ke konzultaci bez předchozí omluvy nedostaví.
 6. Jestliže zboží není návštěvníkovi dodáno, návštěvník je oprávněn kontaktovat poskytovatele prostřednictvím shora uvedených kontaktních údajů. Poskytovatel bez zbytečného odkladu učiní nápravu.
 7. V případě, že návštěvník neuhradí cenu v přiměřené lhůtě (5 pracovních dnů) je poskytovatel oprávněn od uzavřené smlouvy odstoupit.

VII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Poskytovatel je povinen předat zboží ve stavu bez vad, přičemž zejména odpovídá návštěvníkovi, že zboží:

 • odpovídá ujednanému popisu a rozsahu, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;
 • je vhodné k účelu, pro který jej návštěvník požaduje a s nímž poskytovatel souhlasil,
 • je vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem;
 • rozsahem, jakostí a dalšími výkonnostními parametry, včetně funkčnosti, kompatibility, přístupnosti, kontinuity a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem digitálního obsahu téhož druhu, které může návštěvník rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná poskytovatelem nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;
 • odpovídá zkušební verzi nebo náhledu, které poskytovatel zpřístupnil před uzavřením smlouvy.
 • Pokud si návštěvník vymíní zvláštní vlastnosti zboží a poskytovatel je výslovně akceptuje, je zboží bez vad, pokud má i vymíněné vlastnosti.

Poskytovatel upozorňuje, že obsah online kurzů a osobních konzultací představuje subjektivní názory poskytovatele, které jsou vytvořené na základě aktuálně dostupných informací vztahujících se k obsahu online kurzu či konzultace. Nelze považovat za vadu, pokud se názory odlišují od obecně akceptovaných názorů a pokud aplikací rad a doporučených postupů v online kurzech či jiných produktech poskytovatele nebude dosaženo zamýšleného efektu a důsledků.

Poskytovatel upozorňuje, že obsah zboží je aktuální ke dni jeho zpřístupnění. Poskytovatel tedy nemůže odpovídat za vady obsahu zboží, které vyjdou najevo dodatečně v důsledku změny stavu poznání, změny obecných pravidel apod. Současně poskytovatel neodpovídá za vady, které by představovaly čistě subjektivní názory uživatele na kvalitu zboží.

Uživatel, který smlouvu uzavřel jako spotřebitel, je oprávněn vytknout vadu zboží, která se na digitálním obsahu projeví v době dvou let od zpřístupnění.

Poskytovatel neposkytuje žádnou další záruku za vady, která by jakkoli rozšiřovala jeho odpovědnost za vady zboží nad rámec zákona. Poskytovatel neposkytuje záruku za jakost.

Má-li digitální obsah vadu, může návštěvník požadovat její odstranění, ledaže je to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by digitální obsah měl bez vady. Poskytovatel odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby nezpůsobil uživateli značné obtíže, přičemž se zohlední povaha digitálního obsahu a účel, pro který ho návštěvník požadoval.

 • Návštěvník může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud:
 • poskytovatel vadu neodstranil podle čl. VII odst. 6 těchto podmínek nebo je z prohlášení poskytovatele nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro uživatele,
 • se vada projeví i po odstranění, nebo
 • je vada podstatným porušením smlouvy.
 • Návštěvník však nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada digitálního obsahu jen nevýznamná.

Doporučuje se, aby návštěvník oznámil poskytovateli vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.

V případě, že návštěvníkem je osoba odlišná od spotřebitele, vylučuje poskytovatel svoji odpovědnost za případné přímé či nepřímé škody způsobené vadou zboží.

VIII. REKLAMACE

Návštěvník má vždy právo na uplatnění reklamace, přičemž poskytovatel se bude zabývat každou reklamací, kterou obdrží.

Návštěvník uplatní práva z vadného plnění (tzn. reklamuje zboží) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že zboží je vadné.

Reklamace musí být doručena poskytovateli prostřednictvím jednoho z následujících kontaktů:
písemně na adresu sídla poskytovatele, nebo
písemně v elektronické formě prostřednictvím emailu info@oasacoaching.com .

Aby bylo možné reklamaci vyřídit, je nutné, aby obsahovala:
datum uplatnění reklamace,
identifikaci návštěvníka a smlouvy (jméno, příjmení a korespondenční adresu, číslo smlouvy, pokud je k dispozici, popřípadě číslo obdržené faktury),
informaci o vadě zboží, kterou návštěvník spatřuje, tzn. popis problému, který musí být natolik podrobný, aby umožnil poskytovateli kontrolu vady,
veškeré další skutečnosti, které návštěvník považuje za podstatné pro vyřízení reklamace.

Poskytovatel vydá návštěvníkovi potvrzení o tom, kdy reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký si zvolil návštěvník způsob vyřízení reklamace.

Poskytovatel je povinen vyřešit reklamaci v co nejkratší lhůtě od jejího obdržení, v případě návštěvníka – spotřebitele nejpozději do 30 dnů od jejího obdržení. Jestliže nebude možné v této lhůtě reklamaci vyřídit, je poskytovatel povinen tuto skutečnost sdělit návštěvníkovi a sjednat si s ním jinou lhůtu pro vyřízení reklamace.

Návštěvník je povinen poskytnout poskytovateli řádnou součinnost při vyřizování reklamace. Zejména musí řádně popsat vadu, kterou na zboží spatřuje, umožnit vyzkoušení a ověření vady apod.

Návštěvník – spotřebitel má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace, přičemž jsou tyto náklady chápány jako nejnižší možné. Jedná se zejména o poštovné za zaslání reklamovaného zboží. Návštěvník – spotřebitel o proplacení těchto nákladů musí požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

O vyřízení reklamace poskytovatel bez zbytečného odkladu vyrozumí návštěvníka a případně vyzve návštěvníka k převzetí zboží.

IX. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Veškerá ujednání mezi poskytovatelem a návštěvníkem se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Ujednání VOP jsou nedílnou součástí smlouvy. Odchylná a dodatečná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek, pokud jsou výslovně ještě před uzavřením smlouvy akceptována poskytovatelem. Z akceptace musí vyplývat, že dochází v plném rozsahu i k akceptaci odchylných ujednání.

Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty – emailu.

Všechna práva k webovým stránkám poskytovatele, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží poskytovateli. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu poskytovatele.

Poskytovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Návštěvník nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs . Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Poskytovatel je oprávněn k činnosti na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 4. 4. 2023.

Vstup do skupinového coachingu Bez diet